Gymnasieuppsats om flaggor

Flagguppsats (Foto: Mikael Westerlund)
Flagguppsats (Foto: Mikael Westerlund)

Idag var jag hemma hos föräldrarna och rotade bland gamla saker. Där hittade jag en uppsats jag skrev när jag gick andra året på gymnasiet. Den handlar om vilka likheter och skillnader som finns mellan flaggorna i Afrika och Europa. Språket är inte fulländat och researchen är på sina håll bristfällig, men jag måste ändå säga att den är läsvärd. Framför allt visar den hur en 18-åring försöker få flaggor att låta intressant. Tyvärr tror jag att en uppsats i Svenska C var fel forum för att nå ut. Men här kommer den i sin helhet, 2028 ord med flaggor, passion och särskrivningar:

Flaggor i Afrika och Europa

Inledning

Det latinska ordet för ”Flagga” är ”Signum”, och det är just vad en flagga är, ett signum för landet. Det finns en mängd nationsflaggor världen över som alla är unika och har sin egen historia, men om man tittar närmare på dem kan man ofta se att de har något gemensamt med andra flaggor i samma del av världen.

Jag valde att studera flaggor för att jag tycker det är intressant att alla länder i världen har en egen flagga som är utformad så att den ska spegla landets historia, kultur, folk eller något annat som hör landet till.

Jag har valt att jämföra flaggor från Afrika, en världsdel med många U-länder, med flaggor från Europa, en världsdel med nästan enbart I-länder. Det intressanta med dessa två världsdelar är att de är så olika idag men har ändå ett gemensamt förflutet. Nästan alla länder i Afrika har varit kolonier till europeiska länder. Kan det speglas i flaggorna?

Andra viktiga frågor jag kommer att ta upp är ifall utformningen av flaggorna skiljer sig och ifall färgerna är olika i Afrika och Europa? Kan färgerna betyda olika saker i olika delar av världen? Hur gamla är flaggorna i de olika världsdelarna och kan man säga att det finns en typiskt afrikansk eller europeisk flagga?

Större delen av fakta har jag hämtat från organisationen Flags of the World (FOTW) eftersom det är den största organisationen inom vexillologi, alltså läran om flaggor. Deras hemsida är ständigt uppdaterad och har ofta den senaste informationen. Övrigt material kommer framför allt från kartböcker och hemsidor med bilder på flaggorna.

Ålder
De flesta nationsflaggor i Europa och Afrika har blivit officiella samtidigt som landet de tillhör blev självständigt. De flesta nationerna i Afrika blev självständiga på 1960talet efter frihetskampen. Under samma årtionde samma årtionde blev de flesta afrikanska flaggorna officiella nationsflaggor i sina länder. Även den så kallade panafrikanska flaggan bildades under denna tid.

Samhällshistoria
I Europa finns det två typer av länder, de som varit självständiga sen flera sekel tillbaka och de som tillhört olika unioner. Detta kan man se i åldern på flaggorna då vissa är väldigt gamla medan andra togs fram i slutet av 1900talet.

Samhället i Afrika har varit uppbyggt på ett helt annat sätt. Där har många levt i folkgrupper och stammar och det är först när européerna började sina erövringar som det bildades stater. När sedan de flesta staterna blev fria på 1960 talet hade de ingen flagga att återgå till utan fick hitta på en egen.

Europeiska folkslag och provinser har ofta haft vissa färger eller till och med en flagga som de använt i flera generationer även om de varit en del av en union. Sen när de blivit självständiga har de använt den flaggan eller en liknande som nationsflagga.

Europas historia är kantad av olika unioner och samvälden. De flesta länder i södra Europa har varit delrepubliker i t. ex. Jugoslavien, Tjeckoslovakien eller andra sammanslutningar. I norra Europa är det vanligare med unioner där det varit en hel del konstellationer i Norden och länder runt Östersjön.

Detta kan man tydligt se i flaggorna, där alla nordiska flaggor utom Grönland innehåller ett skandinaviskt kors. I övriga Europa är trikolorer väldigt vanliga. De flesta har den franska flaggan som förebild.

Färger
Flaggornas färger har väldigt stor betydelse. När ett land ska utforma en flagga så väljer man inte bara några färger som man tycker är snygga utan tar hänsyn till om färgerna har historisk anknytning, speglar landets naturtillgångar eller har någon annan anknytning till landet.

Ofta har länder som ligger bredvid varandra liknande färger för att de hört ihop tidigare eller har gemensamma folkslag. En annan anledning till att de har liknande färger kan vara att naturen är likartad i de båda länderna och därför speglas i varandras flaggor.

Vanligaste färgerna
De absolut flesta flaggorna i Afrika har valt att använda de panafrikanska färgerna rött, gult och grönt i sin flagga. Ibland har man lagt till svart för att symbolisera folket, jorden, eller folkets historia om den varit svår. Grönt står för naturen, gult för solen, savannen eller mineraler och rött för frihetskampen, kommunism eller socialism.

I Europa är rött, blått och vitt en mycket vanlig kombination. Man kan tro att alla länder tagit efter Frankrike, men det är inte hela sanningen. Det är faktiskt så att rött, blått och vitt är gamla slaviska färger och därför används de av de flesta länder som tillhört Jugoslavien. Men många länder, t. ex. Italien och Bulgarien har tagit efter Frankrikes flagga och sedan bytt ut en färg.

Färgers betydelse
Färger kan ha olika betydelse i Europa jämfört med Afrika. I de flesta afrikanska länder står blått för havet medan det står för himmeln i Europa. Det har att göra med att havet har en väldigt stor betydelse för många afrikanska länder medan i Europa har himmeln och vår kristna Gud påverkat oss mer.

Rött står traditionellt för kraft och kommunism i europeiska länder, men i nästan alla afrikanska länder har man valt att ha med den röda färgen för att hedra offren i frihetskampen under 1960talet.

Solen och mineraler är betydelsefullt i Afrika och därför finns gult på väldigt många flaggor där. Gult är ganska vanligt i Europa också, men då står det för sädesfält eller rikedom. Heraldiskt sett så står gult för guld och speglar därmed rikedom.

De rikedomar som speglas i europeiska flaggor kommer ofta från guldet som landet ägt under sina olika storhetstider. Nästan undantagslöst kommer guldet från afrikanska gruvor.

Vitt har alltid stått för fred och hopp. I Afrika står det dessutom för enighet, antingen inom landet eller mellan afrikanska länder.

Utseende
Att ha en symbol är väldigt vanligt nuförtiden. Många länder har på senare år lagt till symboler i sin flagga av olika anledningar. Liechtenstein valde att sätta en krona i övre vänstra hörnet för att skilja flaggan från Haitis.

En stjärna är den i särklass vanligaste symbolen i Afrika. Andra vanliga symboler är djur och växter som finns i landet eller en halvmåne för att visa landets tro till islam.

Vanliga symboler
Stjärnor kan symbolisera olika saker; frihet, självständighet, folkslag eller öar. Om man tittar närmare på stjärnorna ser man att det finns stor variation i utseende, antal uddar och färg på stjärnan. En snedställd, femuddig stjärna står ofta för islam medan en svart stjärna symboliserar Afrikas frihet. Gula stjärnor betyder ofta att man hedrar landets frihet.

I Europa är det inte så vanligt att man har stjärnor i flaggor. Däremot kan man se många exempel på flaggor som innehåller landets riksvapen. I vissa fall, som Slovakiens och Sloveniens, är det bara riksvapnet som skiljer dem åt.

Detta hör ihop med att man i Europa krigat mycket mellan länder och då har man valt att sätta riksvapnet i flaggan för att få en krigsflagga som verkligen symboliserar det egna landet.

I Afrika är det vanligare med gerilla krig och krig mellan folkgrupper. Då har folkgrupperna egna flaggor med ett vapen på som då fungerar på samma sätt. Med det i tanken kan man förstå varför många afrikanska länder valt att sätta en stjärna på sin flagga som ett försök att ena folket.

Flaggors layout
Utseendet på flaggor kan skilja sig på många sätt. Det vanligaste är att flaggorna har ränder, men ränderna kan vara allt ifrån två till över 10 stycken. De kan vara vertikala, horisontella, diagonala eller en blandning. I Afrika finne en enorm variation på hur man valt att lägga ränderna.

Afrikanska länder som haft ett förflutet med Frankrike har i regel valt att behålla den formen och enbart byta färgerna, oftast till panafrikanska färger. En speciell trikolor som enbart används av afrikanska länder är en sån som Benin har, med en vertikal rand längst till vänster och två horisontella till höger.

Utseendets betydelse
En intressant skillnad mellan europeiska och afrikanska flaggor är att afrikanska flaggor betyder i regel mer för landet än europeiska flaggor. I Afrika är det vanligt att länderna vill ha med så mycket historia och budskap i flaggorna som det bara går, vilket lett till att de blivit färgrika och fått udda utseende med en eller flera symboler.

Extra ränder är ett annat alternativ för att symbolisera något, till exempel frihet. De ränderna är ofta väldigt smala och ligger mellan de tjockare ränderna.

I Europa är flaggorna generellt sett väldigt gamla och har ofta varit en krigsflagga eller en handels flagga som man haft till sjöss. Ibland har man till och med fått ändra färgen i flaggan bara för att den ska synas bra på havet, som i Hollands fall där det röda fältet tidigare var orange.

Karaktäristiska flaggor
Man kan undra vilken som är den mest afrikanska flagga och vilken som är den mest europeiska.

För att en flagga ska vara extremt afrikansk ska den självklart ha panafrikanska färger, det vill säga vara röd, grön och gul. Den ska också ha en stjärna som helst ska vara svart. Tar man med det i beräkningen ser man att Guinea Bissaus stämmer bäst överens.

Kriterierna för den mest europeiska flaggan är att den ska vara röd, vit och blå. Den ska ha landets riksvapen i och det ska vara en trikolor. Följer man de anvisningarna får man tre flaggor att välja på; Kroatien, Slovenien och Slovakien.

Ska man vara petig så har både Kroatien och Sloveniens flaggor stjärnor vilket är ovanligt för en europeisk flagga, således är Slovakien den mest europeiska flaggan.

Flaggor som ser likadana ut
Men finns det någon flagga i Europa som skulle kunna vara afrikansk och vice versa? Svaret är ja!

Litauens flagga skulle lätt kunna förväxlas med en vanlig afrikansk flagga. Den är en klassisk afrikansk trikolor med de panafrikanska färgerna. I Afrika finns det två flaggor som skulle kunna vara europeiska. Elfenbenskustens flagga är väldigt lik Irlands och Tchads flagga är i stort sett identisk med Rumäniens.

Att Tchads flagga ser europeisk ut beror på att den är inspirerad av den franska trikoloren men att Elfenbenskustens ser europeisk ut är faktiskt bara en slump.

Avslutning
Utformningen av flaggorna i de båda världsdelarna kan tyckas vara lika, men om man tittar lite närmare ser man att det finns många avvikelser.

Att se från vilken världsdel en flagga kommer ifrån är inte så svårt. Ser man en trikolor som är röd, blå och vit kan man vara säker på att den är europeisk. Riksvapen är också vanliga i flaggor från den här delen av världen. Om man ser en korsflagga är det väldigt stor sannolikhet att den kommer från norra Europa.

Om man däremot får syn på en trikolor som är gul, grön och röd så vet man att den förmodligen hör hemma i Afrika. Om det dessutom finns en stjärna infälld eller några extra linjer mellan de bredare fälten så ökar sannolikheten för att den är afrikansk.

Åldern på flaggorna skiljer lite mellan Afrika och Europa, den senare världsdelens flaggor är ofta äldre vilket hör ihop med att länderna är äldre än de afrikanska. De flesta afrikanska flaggorna är från 1960talet medan det är mer spritt mellan de europeiska.

Den gemensamma nämnaren för nästan alla länder i Europa och Afrika är att de någon gång har varit del av ett annat land och sedan tagit en ny eller nygammal flagga när de blivit självständiga.

Trots att man lätt kan se från vilken världsdel en flagga kommer ifrån så kan man se att många afrikanska flaggor har europeiska flaggor som grund, oftast den franska. Väldigt många afrikanska flaggor är trikolorer men man har valt egna färger.

Det som anses vara viktigast i en flagga är valet av färgerna. Färger har ofta olika betydelse i Afrika och Europa. Ett exempel är Elfenbenskusten och Irland som har väldigt lika flaggor men färgerna symboliserar helt olika saker.

Oavsett vilket land du befinner dig i så betyder landets flagga mycket för nationen. Det är som Talocci skriver i sin bok Flaggor från hela världen; ”Flaggorna är kanske det tydligaste uttrycket för statens uppfattning av sig själv”.

Referenser
Tryckt material

  • Familjens Nya Världsatlas. 1996. Bonniers.
  • Foley, John. 1995. Tecken, Märken och Symboler. Forum.
  • Talocci, Mauro. svensk utgåva 1995. Flaggor från hela världen. Natur och Kultur.

Digitalt material

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s